Vedtekter for felleslegatet for døve

1 Felleslegatets navn. Grunnkapital.

Felleslegatet for Døve er opprettet ved sammenslåing av følgende legater/stiftelser pr. 1. januar 2000:

 • Døves Venners legat
 • «Hjelpestikker»-fondet for Norges Døve
 • Gårdbruker Narve Opsahls legat til fordel for vanskeligstilte døve
 • Oslo Hjemmenes Vels legat til fordel for døvearbeidet i Oslo og omegn
 • Fondet til fremme av unge døves utdannelse i håndverk, landbruk og manuelle ferdigheter.
 • Understøttelsesforeningen for utgående elever fra Hamar Døveskole
 • Boghandler Halvard Aschehougs legat til bedste for gamle, fattige og forkomne døve
 • Knut Slagvolds legat
 • Døves Vels legat, Hamar
 • Agnes Vollan Sverdrups legat
 • Ing. Lorentz E. Gjersøe og hustru legat
 • Dørpelkus legat

Felleslegatet for Døve er en videreføring av det tidligere «Døves Venners Felleslegat for Døve av 1994».

På grunnlag av tidligere godkjennelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandles Felleslegatet for Døve som én privat stiftelse med styre og felles grunnkapital, regnskap og vedtekter.

I samsvar med intensjonene til de opprinnelige legatene og på basis av den verdiutvikling som har funnet sted, er Felleslegatets kapital dannet med:

Bundet kapital NOK 5.342.160,-
Fri kapital NOK 7.027.291,-
Felleslegatets totale kapital NOK 12.369.451,-

Med godkjennelse av Døvekirkenes Fellesråd kan Felleslegatets styre bestemme at andre legater med tilsvarende form (jfr. para 2) samt eventuelle pengegaver, skal gå inn i Felleslegatet.

2 Formål

Felleslegatet har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte.

Følgende områder prioriteres:

a) Det kirkelig-sosiale døvearbeidet

b) Vanskeligstilte døve, også eldre

c) Utdannelse av døve. Hjelp til høyere utdannelse prioriteres også

d) Anskaffelse av hjelpemidler til utførelse av yrke

e) Arbeidet for døve i forbindelse med Stiftelsen Signo’s  aktiviteter

f) Støtte til utviklingen av tegnspråkferdigheter for personer som arbeider/skal arbeide blant døve.

Ovenstående a) til f) er ikke listet med prioriteringsrekkefølge.

Ved eventuell tvil om hvorvidt en søknad faller innenfor legatets formål kan styret også ta hensyn til de tidligere legaters særlige vedtekter, jfr. para 1 ovenfor.

3 Styre og forvaltning

Styret i Felleslegatet for Døve leder legatets virksomhet og forvalter legatets midler på en trygg måte.
Styret består av 6 styremedlemmer, hvorav Døvekirkenes Fellesråd oppnevner 4, Stiftelsen Signo oppnevner 1. Dessuten er Døveprosten fast medlem av styret.

Styret er beslutningsdyktig såfremt et flertall av medlemmene er tilstede.

Valgperioden er 4 år dog slik at første gang velges 3 medlemmer av styret for 2 år. Styret velger selv leder og nestleder.

Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes av Døvekirkenes Fellesråd etter innstilling fra styret. Reiseutgifter i forbindelse med styremøter dekkes etter Statens regulativ.

Styrets leder og nestleder har inntil videre fullmakt til å disponere legatets bankkonti i samsvar med vedtak i styret. Om nødvendig tilsetter styret egen forretningsfører.

Legatets verdipapirer og ledige midler oppbevares som bestemt i para 12 i Stiftelsesloven av 23.05.1980 nr. 11.

Legatets bundne kapital må ikke forminskes uten særskilt vedtak i Døvekirkenes Fellesråd basert på enstemmig innstilling fra styret. Bunden kapital skal øke med minimum 10% av den totale kapitalavkastning etter fradrag av administrasjonskostnader og utgifter.

Styret kan lage retningslinjer for forvaltningen av legatets midler. Tilskudd og gaver rapporteres over resultatregnskap og tillegges den frie kapital med mindre annet er bestemt av giveren.

4 Årsoppgjør og revisjon

Felleslegatets regnskap følger kalenderåret og skal føres av kompetent regnskapsfører som skal godkjennes av styret. Felleslegatets regnskap skal revideres av statsautorisert revisor.

5 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan fremmes av et samlet styre og krever minst 3/4 flertall.
Slike endringer skal forelegges Døvekirkenes Fellesråd for godkjenning.

6 Opphør – omdanning

Vedtak om opphør/omdanning av Felleslegatet for Døve kan kun vedtas av Døvekirkenes fellesråd etter forslag fra et samlet, enstemmig styre, dersom styret finner det aktuelt i henhold til Stiftelseslovens kap. VI.